Integritetspolicy

Den här integritetspolicyn gäller för C Företaget Dagbarnvårdare ekonomisk förening, C Företaget Barnomsorg Bill ekonomisk förening och C Företaget Barnomsorg Bull ekonomisk förening, härmed gemensamt kallade för “C Företaget” eller “vi”.

C Företaget tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på våra webbsidor och användare av tjänsterna som C Företaget erbjuder på dessa webbsidor, våra appar, våra plattformar i sociala medier och vår kundservice, på denna sida kallade “digitala kanaler”.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av C Företaget används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom C Företaget sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, vilket från och med 25 maj 2018 även inkluderar dataskyddsförordningen (GDPR)1 inom EU/EES.

Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga C Företagets digitala kanaler.

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via C Företagets digitala kanaler, behandlar vi även dina personuppgifter vid utförande av de tjänster C Företaget erbjuder via våra digitala kanaler och andra kanaler. För det fall att villkoren för någon av de tjänster som erbjuds via C Företagets digitala kanaler innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling, ska sådana bestämmelser äga företräde framför denna integritetspolicy för den aktuella tjänsten.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

C Företagets behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av C Företagets tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer behandlas. Vidare kan C Företaget komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till C Företagets digitala kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med C Företaget via C Företagets plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon eller laddar ned filer från C Företagets webbsidor.

Insamlingen sker även via C Företagets andra (ej digitala) kanaler, exempelvis genom att du anger dina eller ditt barns personuppgifter i blanketter som du skickar in till oss.

När du tar kontakt med oss via våra digitala kanaler kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Twitter) kan C Företaget komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

C Företaget har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen. Mer information om vilka cookies C Företaget placerat i våra digitala kanaler, och hur du tar bort dessa cookies, finns i C Företagets cookiepolicy.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra C Företagets rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av C Företaget för följande ändamål.

  1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
  2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via e-post, formulär och i våra konton i sociala medier.
  3. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, e-post och SMS/MMS, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-post eller SMS/MMS.
  4. För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala kanaler från C Företaget samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster.
  5. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
  6. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
  7. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

C Företaget behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler. Om C Företaget skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, t. ex. genom att du aktivt får klicka i en ruta.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

C Företaget värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

C Företaget kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för C Företagets räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att C Företagets samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till vissa av dina personuppgifter. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

C Företaget kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

C Företaget kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta dokument.

Användning av information från din mobila enhet

C Företaget tillhandahåller vissa tjänster, vilkas användning är beroende av att C Företaget får tillgång till information från din mobila enhet, som exempelvis din mobiltelefon eller surfplatta. Det kan till exempel röra sig om bilder och information om din plats. C Företaget samlar aldrig in sådan information om du inte uttryckligen har gett oss tillåtelse att göra det.

Nedan finner du information om hur C Företaget kan använda information från din mobila enhet, om du har givit C Företaget samtycke till sådan användning.

Plats: C Företaget kommer aldrig att samla in eller använda platsen för din mobila enhet om du inte givit ditt uttryckliga godkännande till detta.

Bilder och kamera: C Företaget kommer inte att få tillgång till dina bilder eller kamera utan att först inhämta ditt uttryckliga godkännande och vi kommer aldrig att importera bildbiblioteket i din mobila enhet. Om du ger C Företaget godkännande att komma åt dina bilder kommer vi endast att använda de bilder som du uttryckligen ger oss tillåtelse att använda.

Kontakter: C Företaget kommer inte att importera dina kontakter lagrade på din mobila enhet utan att först få din uttryckliga tillåtelse.

Mikrofon: C Företaget kommer aldrig att få tillgång till mikrofonen i din mobila enhet om du inte uttryckligen har givit din tillåtelse till detta.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som C Företaget behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. C Företagets digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av Dataskyddsförordningen (GDPR), när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att C Företaget ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall C Företaget på adress som anges nedan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Behandling av personuppgifter om barn

C Företagets digitala kanaler riktar sig inte till barn men C Företaget lagrar ändå vissa uppgifter om barn för att kunna driva våra tjänster inom barnomsorg. För att kunna fullfölja våra åtaganden samlar vi in uppgifter om barn från kommuner, dagbarnvårdare och vårdnadshavare.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är det av våra företag som anges som ansvarig för den digitala kanalen i fråga. Om du har frågor rörande hur C Företaget behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta C Företaget via e-post eller via post:

C Företaget ekonomisk förening
Geijersgatan 34
752 26 Uppsala

Ändring av denna integritetspolicy

C Företaget kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på C Företagets webbsidor.

Senast uppdaterad: 2018-05-22

1 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).